Κώδικας Δεοντολογίας προμηθευτών της ΑΡΣΙΣ

Ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών προσδιορίζει τα ελάχιστα μη διαπραγματεύσιμα πρότυπα επιχειρηματικής πρακτικής και συμπεριφοράς, δίκαιου εμπορίου, κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας τα οποία αναμένουμε να σέβονται και με τα οποία αναμένουμε να συμμορφώνονται οι προμηθευτές μας και οι τυχόν υπό – προμηθευτές τους  όταν συναλλάσσονται με την Οργάνωση.

Δείτε το έγγραφο εδώ.