Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την με απευθείας ανάθεση προμήθειας βιβλίων για τις ανάγκες των ωφελούμενων των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη, στους Ταγαράδες, στην Πυλαία και στο Ωραιόκαστρο, στη Μακρινίτσα Βόλου, στην Αλεξανδρούπολη στον «Φρίξο» και στην «Έλλη» και του γραφείου διοικητικής υποστήριξης ΜΕΤΟΙΚΟΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π: ΑΜ 3944/07-05-2021

Για την με απευθείας ανάθεση προμήθειας βιβλίων για τις ανάγκες των ωφελούμενων των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη, στους Ταγαράδες, στην Πυλαία και στο Ωραιόκαστρο, στη Μακρινίτσα Βόλου, στην Αλεξανδρούπολη στον «Φρίξο» και στην «Έλλη» και του γραφείου διοικητικής υποστήριξης ΜΕΤΟΙΚΟΣ, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.233,95 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 2.367,99 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 22112000-8 – Βιβλία διδασκαλίας, 22113000-5 – Βιβλία βιβλιοθήκης,  22114100-3 – Λεξικά

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΜΗΜΑ 4 ΕΛΛΗ – ΟΜΑΔΑ Δ

Το βιβλίο «Μάθε μόνος σου Ελληνικά – Ελληνοεκδοτική ολυμπία» αντικαθίσταται με το «Μάθε μόνος σου Ιταλικά – Ελληνοεκδοτική ολυμπία» καθώς εκ παραδρομής είχε αναφερθεί λάθος τίτλος

ΤΜΗΜΑ 6 ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ – ΟΜΑΔΑ Δ

Για τα βιβλία «ΕNGLISH VOCABULARY IN USE- Vocabulary reference and practice  ELEMENTARY Cambridge – Michael McCarthy – Felicity O’Dell» και « ENGLISH VOCABULARY IN USE –  Vocabulary reference and practice – Pre-intermediate and intermediate -Cambridge – Stuart Redman» διευκρινίζεται ότι ζητούνται μόνο οι απαντήσεις.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας πινακίδων, για τις ανάγκες των γραφείων του προγράμματος Μέτοικος στην Θεσσαλονίκη

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΑΜ3936/06-05-2021

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας πινακίδων, για τις ανάγκες των γραφείων του προγράμματος Μέτοικος στην Θεσσαλονίκη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 165,32 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 205,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 34992000-7 (Πινακίδες και φωτεινές πινακίδες)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την με απευθείας ανάθεση προμήθειας καρτών ανανέωσης χρόνου ομιλίας για κινητή τηλεφωνία και τηλεπικοινωνιακών καρτών προπληρωμένου χρόνου ομιλίας (χρονοκάρτα) και των αντίστοιχων υπηρεσιών ανανέωσης χρόνου ομιλίας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π: ΑΜ3942/06-05-2021

Για την με απευθείας ανάθεση προμήθειας καρτών ανανέωσης χρόνου ομιλίας για κινητή τηλεφωνία και τηλεπικοινωνιακών καρτών προπληρωμένου χρόνου ομιλίας (χρονοκάρτα) και των αντίστοιχων υπηρεσιών ανανέωσης χρόνου ομιλίας, έως και  31/05/2021 προϋπολογισθείσας αξίας 2.688,19 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 2.730,00 ευρώ με Φ.Π.Α. με δικαίωμα προαίρεσης από 01/06/2021 έως 30/06/2021 προϋπολογισθείσας αξίας 2.688,19 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 2.730,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι συνολική δαπάνη συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης 5.376,38 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 5.460,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

CPV: 31712111-1 (κάρτες τηλεφώνου) και 64200000-8 (Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ενημερωτικών εντύπων του προγράμματος ΜΕΤΟΙΚΟΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α.Π.: 3943/07-05-2021

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ενημερωτικών εντύπων του προγράμματος ΜΕΤΟΙΚΟΣ , συνολικής προϋπολογιζόμενης  δαπάνης 1.570,00 ευρώ άνευ ΦΠΑ και 1.946,80 ευρώ με Φ.Π.Α.

CPV:   22140000-3 Ενημερωτικά έντυπα, 79800000-2 Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου και επισκευής (service) ενός 16θέσιου Ι.Χ.Ε. λεωφορείου για τις ανάγκες του Κέντρου Υποστήριξης Νέων που στεγάζεται στην οδό Σπάρτης 9 στη Θεσσαλονίκη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: 12787
Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών ελέγχου και επισκευής (service) ενός 16θέσιου Ι.Χ.Ε. λεωφορείου για τις ανάγκες του Κέντρου Υποστήριξης Νέων που στεγάζεται στην οδό Σπάρτης 9 στη Θεσσαλονίκη.
(CPV: 50112000-3 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων)